Bliv opkvalificeret og få hjælp til inklusionsopgaven

Lærere og pædagoger i indskolingen vil blive undervist i en tilgang til inklusion, som fokuserer på, at det almindelige miljø i klassen skal understøtte alle elevers forskellige behov – frem for alene at fokusere på de elever, der har særlige behov. I projektet får lærere og pædagoger også hjælp til at omsætte den nye viden til praksis.

Igennem opkvalificeringen opnår en ressourceperson fra hver klasse viden om ADHD og autismespektrumforstyrrelser (ASF) i relation til læring og trivsel, de får nye pædagogiske redskaber, og de får indblik i evidensbaserede didaktiske og pædagogiske tilgange til håndtering af specialpædagogiske problemstillinger. På baggrund af den viden kan ressourcepersonen tilrettelægge inkluderende miljøer, hvor der er plads til alle klassens forskellige elever.

I opkvalificeringen vil ressourcepersonen modtage en introduktion, to dages undervisning samt et opfølgningsseminar. Opkvalificeringen tager afsæt i den nyeste viden inden for området, og ressourcepersonerne vil få

  • viden om børn med ADHD, ASF eller lignede vanskeligheder
  • redskaber til at udbrede den viden til kollegaer på årgangen, til klassens elever og til elevernes forældre
  • konkrete indsatser og redskaber, der skal støtte elever med vanskeligbeder til at skabe venskaber og få et større fagligt udbytte
  • konkrete indsatser og redskaber, der kan skabe et stærkere og mere inkluderende fællesskab for hele klassen
  • redskaber til, hvordan ressourcepersonerne kan forholde sig nuanceret, systematisk og mål-orienteret til egen praksis, når de arbejder inkluderende i forhold til børn med særlige behov
  • en systematisk, helhedsorienteret tilgang til at igangsætte og bruge de nye pædagogiske og didaktiske redskaber i deres egen praksis samt at dele den med alle klassens pædagoger og lærere.

Undervisningen er tilrettelagt, så ressourcepersonen kan implementere den nye viden i sit eksisterende arbejde med klassen. Der er således tale om indsatser, som kan kombineres med det daglige arbejde. Undervisningen vil kombinere:

  • teoretisk og forskningsbaseret viden
  • viden fra praksis
  • viden om børn med ADHD, ASF eller lignede vanskeligheder
  • virksomme og praksisrettede værktøjer.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg og refleksionsøvelser i mindre grupper.

Tid og sted

Undervisningsdagene finder sted på VIA University College i Aarhus eller på Professionshøjskolen Metropol i København. Introduktionen vil foregå som en kickoff-dag i august/september 2019, kl. 14.00-16,00 og en undervisningsdag i henholdsvis september og november 2019, kl. 09.00-15.30. Derudover vil der være et opfølgningsseminar kl. 9.30-13.30 i december 2019.

Tidsforbrug

Hver deltagende ressourceperson forventes at bruge omkring 92 timer på forløbet fordelt over et skoleår. Dette indeholder deltagelse i opkvalificerende undervisning, forberedelse og implementering af indsatsen samt indholdsmæssig opfølgning heraf.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte Christina Madsen fra VIA, chma@via.dk.