Bliv opkvalificeret og få hjælp til inklusionsopgaven

Lærere og pædagoger i indskolingen vil blive undervist i en tilgang til inklusion, som fokuserer på, at det almindelige miljø i klassen skal understøtte alle elevers forskellige behov – frem for alene at fokusere på de elever, der har særlige behov. I projektet får lærere og pædagoger også hjælp til at omsætte den nye viden til praksis.

Igennem opkvalificeringen opnår en ressourceperson fra hver klasse viden om ADHD og ASF i relation til læring og trivsel, de får nye pædagogiske redskaber, og de får indblik i evidensbaserede didaktiske og pædagogiske tilgange til håndtering af specialpædagogiske problemstillinger. På baggrund af den viden kan ressourcepersonen tilrettelægge inkluderende miljøer, hvor der er plads til alle klassens forskellige elever.

I opkvalificeringen vil en ressourceperson fra hver forsøgsklasse modtage to dages undervisning, et opfølgningsseminar og online implementeringsstøtte. Opkvalificeringen tager afsæt i den nyeste viden inden for området, og ressourcepersonerne vil få

  • viden om børn med ADHD, ASF eller lignede vanskeligheder
  • redskaber til at udbrede den viden til kollegaer på årgangen, til klassens elever og til elevernes forældre
  • konkrete indsatser og redskaber, der skal støtte elever med vanskeligbeder til at skabe venskaber og få et større fagligt udbytte
  • konkrete indsatser og redskaber, der kan skabe et stærkere og mere inkluderende fællesskab for hele klassen
  • redskaber til, hvordan ressourcepersonerne kan forholde sig nuanceret, systematisk og mål-orienteret til egen praksis, når de arbejder inkluderende i forhold til børn med særlige behov
  • en systematisk, helhedsorienteret tilgang til at igangsætte og bruge de nye pædagogiske og didaktiske redskaber i deres egen praksis samt at dele den med alle klassens pædagoger og lærere.

Undervisningen er tilrettelagt, så ressourcepersonen kan implementere den nye viden i sit eksisterende arbejde med klassen. Der er således tale om indsatser, som kan kombineres med det daglige arbejde. Undervisningen vil kombinere

  • teoretisk og forskningsbaseret viden
  • viden fra praksis
  • viden om børn med ADHD, ASF eller lignede vanskeligheder
  • virksomme og praksisrettede værktøjer.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg og refleksionsøvelser i mindre grupper.

Implementeringsstøtte

Igennem hele forløbet vil ressourcepersonerne få støtte til at implementere den nye viden. Støtten vil foregå i en online e-læringsplatform, hvor ressourcepersonerne har mulighed for at kommunikere med de andre deltagere i forløbet. Ressourcepersoner vil gennem forløbet modtage fem online-sparringer.

Derudover har forløbet et særligt ledelsesmæssigt fokus, da skolens ledelse vil få en aktiv rolle i forhold til at understøtte den lokale implementering. Det forventes, at ledelsen deltager i møder både fysisk og telefonisk med undervisere fra VIA University College ligesom det forventes, at ressourcepersoner mellem undervisningsgangene går hjem og afprøver den tillærte viden i praksis.

Tid og sted

Undervisningsdagene finder sted på VIA University College i Aarhus eller på Professionshøjskolen Metropol i København. Der vil være en undervisningsdag i henholdsvis august og oktober 2018, kl. 09.00-15.30. Derudover vil der være et halvdags opfølgningsseminar i december 2018.

Tidsforbrug

Hver deltagende ressourceperson forventes at bruge omkring 95 timer på afprøvningsforløbet fordelt over et skoleår. Dette indeholder deltagelse i undervisning, løbende implementeringsstøtte, forberedelse, deltagelse i dataindsamling og feedback til underviserne.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte Christina Madsen fra VIA, chma@via.dk.