Forløbet skal evalueres

Sideløbende med, at ressourcepersoner i forsøgsklasserne bliver opkvalificeret, skal den samlede indsats evalueres. Evalueringen bliver foretaget af VIVE, Det Nationale Analyse- og Forskningscenter for Velfærd.

VIVEs evaluering består af tre delanalyser: en effektanalyse, en implementeringsanalyse og en analyse af elevernes sociale relationer og læringskapacitet.

Effektanalysen skal overordnet besvare to spørgsmål:

 • Hvilke effekter har opkvalificeringen for læring og trivsel blandt de børn, der har ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder?
 • Hvilke effekter har opkvalificeringen på klassens samlede læring og trivsel?

Implementeringsanalysen skal overordnet besvare to spørgsmål:

 • I hvor høj grad har skolerne implementeret ressourcepersonernes nye viden?
 • Hvilke forhold udfordrer og fremmer implementeringen af den nye viden?

Analysen af sociale relationer og læringskapacitet skal besvare følgende spørgsmål:

 • Hvordan påvirker opkvalificeringen de sociale relationer og læringskapaciteten hos de børn, der har ADHD, ASF eller lignede vanskeligheder?
 • Hvordan påvirker opkvalificeringen den sociale trivsel og læringsmiljøet i klassen generelt?

Deltagerskolernes bidrag til evalueringen

Der er forskellige aktiviteter forbundet med evalueringen. Nogle af aktiviteterne, skal alle de deltagende skoler bidrage til, mens andre aktiviteter kun vedrører udvalgte skoler og klasser.

Alle skoler skal deltage i disse evalueringsaktiviteter:

 • Ledelse og ressourcepersoner i forsøgsklasserne skal udfylde et spørgeskema om implementeringen af den nye viden af ca. 20 minutters varighed. Dette vil foregå i december 2018 – januar 2019.
 • Klassepædagoger i både forsøgs- og kontrolklasser skal foretage en SDQ-måling af elever med ADHD, ASF eller lignede vanskeligheder. Det tager 15-20 minutter pr. barn. SDQ er et kort spørgeskema om elevernes psykiske trivsel og funktion. Dette vil foregå i april-maj 2019.

20 udvalgte forsøgs- og kontrolklasser skal ydermere deltage i disse evalueringsaktiviteter:

 • VIVE kommer og gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt elever. Det vil tage én undervisningstime pr. klasse. Dette vil foregå i april-maj 2019.
 • VIVE kommer i én undervisningstime og gennemfører strukturerede observationer af børnene med ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder. Dette vil foregå i april-maj 2019.

Endelig skal otte skoler deltage i denne evalueringsaktivitet:

 • VIVE kommer på skolerne og gennemfører interview med ledere og ressourcepersoner om implementeringen af forløbene af henholdsvis én og to timers varighed. Dette vil foregå i april-maj 2019.

Kontakt

Har du spørgsmål til evalueringen kan du skrive til chefanalytiker i VIVE, Lasse Hønge Flarup på pladstilforskellighed@vive.dk