Tilmeld dig projektet

Krav for at deltage

Alle skoler inviteres til at deltage i indsatsen Plads til forskellighed. Indsatsen henvender sig til indskolingen og består af et opkvalificeringsforløb af udvalgte ressourcepersoner.

En skole kan deltage med op til tre ressourcepersoner, der arbejder med 0.-3. klasser i skoleåret 2019/20. Klasserne skal have mindst to elever med ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder. Eleverne skal ikke nødvendigvis være diagnosticerede, men klassens lærere skal vurdere, at der er mindst to elever med disse vanskeligheder i klassen. Du kan selvfølgelig ikke vide, om der er to elever med disse vanskeligheder i de kommende 0.-klasser. Men hvis du har erfaring for, at det typisk er tilfældet hos jer, må du gerne tilmelde 0.-klasser alligevel.

Se Undervisningsministeriets uddybede Beskrivelse af elevernes vanskeligheder.

Der er afsat midler til at opkvalificere 120 ressourcepersoner i spredningsfasen i satspuljeprojektet ”Mestring af skoledag og hverdagsliv”. Såfremt det ikke er muligt at imødekomme alle tilmeldinger inden for den økonomiske ramme, vil der ske prioritering af tilmeldingerne efter kriterier, der er oplyst i puljevejledningen.

Tilskud til skolerne

Udgiften til opkvalificeringen af ressourcepersonerne bliver afholdt af Undervisningsministeriet. Herudover bliver skolen kompenseret med et tilskud på maksimum 29.072 kr. pr. deltagende ressourceperson. Skolen skal anvende tilskuddet til timer, som er forbundet med vikardækning i forbindelse med opkvalificeringen, forberedelse og implementering af indsatsen, samt opfølgning på indsatsen.

Øvrige udgifter, herunder udgifter til administration og rejseudgifter, skal finansieres af kommunen, hvori den deltagende folkeskole er beliggende, eller af den deltagende frie grundskole.

Vilkår for tilskud

Skolens ressourcepersoner forpligter sig til at deltage i en række aktiviteter, som foregår i henholdsvis Aarhus eller København, samt forberede og implementere mestringsforløb i klasserne.

Skoleledere og -forvaltninger forventes at bakke op om ressourcepersonernes deltagelse. Dette indebærer, at skoleledelsen og kommunen skal sikre, at ressourcepersonerne får de fornødne timer til deltagelse i opkvalificeringsforløbet samt forberedelse og implementering af indsatsen i klasserne.

Tilskuddet forventes at blive udbetalt i februar 2020. Der skal forud for udbetalingen af tilskuddet aflægges en indholdsmæssig afrapportering samt et regnskab for forbruget af tilskudsmidlerne i forbindelse med en skoles deltagelse i spredningsfasen.

 

Tilmelding

Tilmeldingen sker ved at udfylde Tilmeldingsblanket: Spredningsfase for satspuljeprojekt. Mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2019/2020.

Blanketten skal indsendes i to formater:

  • den udfyldte tilmeldingsblanket uden underskrift i word-format
  • den underskrevne tilmeldingsblanket i et indscannet pdf-format.

Send de to blanketter som vedhæftede filer til puljefou@uvm.dk.

I mailens emnefelt skal du skrive ”Mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2019/2020”.

Tilmeldingsfristen er den 20. maj 2019. Ansøgerne får svar medio juni 2019.

Læs Vejledning om spredningsfase for satspuljeprojektet Mestring af skoledag og hverdagsliv, hvis du ønsker yderligere information.

Kontakt

Har du spørgsmål til selve tilmeldingen eller administrationen af tilskuddet, kan du skrive direkte til Undervisningsministeriets puljesekretariat, puljefou@uvm.dk.