Om projektet

Undervisningsministeriet har igangsat dette initiativ, der skal skabe systematisk viden om, hvordan læringsmiljøet i de almindelige klasser kan udvikles og blive mere inkluderende.

I mange skoler er det en udfordring at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Især børn med ADHD, autismespektrumforstyrrelser (ASF) og lignende vanskeligheder har svært ved at etablere gode sociale relationer og bliver ikke løftet så meget fagligt, som man kunne ønske.

Undervisningsministeriet har derfor igangsat projektet Plads til forskellighed, der handler om, hvordan læringsmiljøet i de almindelige klasser kan udvikles og blive mere inkluderende, så fokus flyttes fra udelukkende at se på elever med særlige behov til at til se på, hvordan almenmiljøet kan understøtte alle elevers forskellige behov.

Initiativet indebærer:

 • udvikling af et opkvalificeringsforløb for ressourcepersoner i indskolingen
 • afprøvning af opkvalificeringsforløbet i 200 klasser i indskolingen
 • evaluering af forløbet og opsamling af viden om, hvordan man kan skabe inkluderende læringsmiljøer
 • spredning af den nye viden.

VIA University College varetager udvikling og afprøvning af opkvalificeringsforløbet. Det gør de i samarbejde med ADHD-foreningen og Professionshøjskolen Metropol.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd varetager evalueringen samt spredningen af den nye viden.

Opkvalificering af ressourcepersoner

Indsatsen består i opkvalificering af lærere og pædagoger i indskolingen. De bliver undervist i en tilgang til inklusion, som fokuserer på, at det almindelige miljø i klassen skal understøtte alle elevers forskellige behov – frem for alene at fokusere på elever, der har særlige behov.

VIA University College varetager udvikling og afprøvning af opkvalificeringen. Målet er at klæde en ressourceperson for klassen på til at kunne styrke de inkluderende fællesskaber. Fokus er på det sociale fællesskab og de sociale relationer i klassen – både i og uden for klasseværelset. Rationalet er, at elever med ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder får nemmere ved at etablere sociale relationer og modtage undervisning, hvis de er en del af et inkluderende læringsmiljø, ligesom arbejdet med det inkluderende læringsmiljø også vil påvirke de resterende elever i klassen positivt.

Ressourcepersonerne bliver introduceret til en systematisk, helhedsorienteret tilgang, hvor de bliver undervist i, hvordan de kan igangsætte og bruge de nye pædagogiske og didaktiske tilgange i deres praksis.

Evaluering

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd skal evaluere afprøvningen af den nye tilgang. VIVE vil indsamle data til evalueringen i skoleåret 2018/19 og vil offentliggøre den endelige evalueringsrapport i begyndelsen af 2020.

VIVEs evaluering består af tre delanalyser: en effektanalyse, en implementeringsanalyse og en analyse af elevernes sociale relationer og læringskapacitet.

Effektanalysen skal overordnet besvare to spørgsmål:

 • Hvilke effekter har opkvalificeringen for læring og trivsel blandt de børn, der har ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder?
 • Hvilke effekter har opkvalificeringen på klassens samlede læring og trivsel?

Implementeringsanalysen skal overordnet besvare to spørgsmål:

 • I hvor høj grad har skolerne implementeret ressourcepersonernes nye viden?
 • Hvilke forhold udfordrer og fremmer implementeringen af den nye viden?

Analysen af sociale relationer og læringskapacitet skal besvare følgende spørgsmål:

 • Hvordan påvirker opkvalificeringen de sociale relationer og læringskapaciteten hos de børn, der har ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder?
 • Hvordan påvirker opkvalificeringen den sociale trivsel og læringsmiljøet i klassen generelt?

Deltagerskolernes bidrag til evalueringen

Der er forskellige aktiviteter forbundet med evalueringen. Nogle af aktiviteterne skal alle de deltagende skoler bidrage til, mens andre aktiviteter kun vedrører udvalgte skoler og klasser.

Alle skoler skal deltage i disse evalueringsaktiviteter:

 • Ledelse og ressourcepersoner i forsøgsklasserne skal udfylde et spørgeskema om implementeringen af den nye viden af ca. 20 minutters varighed. Dette foregik i december 2018-januar 2019
 • Klassepædagoger i både forsøgs- og kontrolklasser skal foretage en SDQ-måling af elever med ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder. Det tager 15-20 minutter pr. barn. SDQ er et kort spørgeskema om elevernes psykiske trivsel og funktion. Dette vil foregå i april-juni 2019.

20 udvalgte forsøgs- og kontrolklasser skal ydermere deltage i disse evalueringsaktiviteter:

 • VIVE gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt elever. Det vil tage én undervisningstime pr. klasse. Dette vil foregå i april-juni 2019.

Endelig skal otte skoler deltage i denne evalueringsaktivitet:

VIVE kommer på skolerne og gennemfører interview med ledere og ressourcepersoner om implementeringen af forløbene af henholdsvis én og to timers varighed. Dette vil foregå i april-juni 2019.

Spredning

Den nye viden skal også spredes til alle skoler i landet. Først og fremmest vil yderligere 120 klasser få tilbud om gratis opkvalificering i skoleåret 2019-2020. Dette tilbud kan du tilmelde dig nu, i foråret 2019.  Dernæst vil resultaterne fra afprøvningen og evalueringen blive formidlet til skoleledere, skolechefer og til Undervisningsministeriets læringskonsulenter.

Dette vil ske gennem en samlet formidlingspjece, der henvender sig til skoler, en konference for skoleledere- og chefer samt en kursusdag for ministeriets læringskonsulenter. Derudover kan VIA og Metropol implementere den nye viden i deres efteruddannelsesforløb for lærere og pædagoger.