Om projektet

Undervisningsministeriet har igangsat dette initiativ, der skal skabe systematisk viden om, hvordan læringsmiljøet i de almindelige klasser kan udvikles og blive mere inkluderende.

I mange skoler er det en udfordring at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Især børn med ADHD, autismespektrumforstyrrelser (ASF) og lignende vanskeligheder har svært ved at etablere gode sociale relationer og bliver ikke løftet så meget fagligt, som man kunne ønske.

Undervisningsministeriet har derfor igangsat dette projekt om, hvordan læringsmiljøet i de almindelige klasser kan udvikles og blive mere inkluderende, så fokus flyttes fra udelukkende at se på elever med særlige behov til at til se på, hvordan almenmiljøet kan understøtte alle elevers forskellige behov.

Initiativet indebærer

  • udvikling af et opkvalificeringsforløb for ressourcepersoner i indskolingen
  • afprøvning af opkvalificeringsforløbet i 200 klasser i indskolingen
  • evaluering af forløbet og opsamling af viden om, hvordan man kan skabe inkluderende læringsmiljøer
  • spredning af den nye viden.

VIA University College varetager udvikling og afprøvning af opkvalificeringsforløbet. Det gør de i samarbejde med ADHD-foreningen og Professionshøjskolen Metropol.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd varetager evalueringen samt spredningen af den nye viden.

Hvem kan deltage?

Alle skoler inviteres til at deltage i projektet ”Plads til forskellighed – inkluderende fællesskaber”. De deltagende skoler skal deltage med en eller flere klasser fra to årgange i indskolingen. Klasserne skal alle have mindst to elever med ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder. Skolerne må gerne deltage med alle klasser på årgangene. Ved at deltage med alle klasser fra en årgang får lærerne og pædagogerne mulighed for at arbejde sammen om indsatsen og styrke årgangens samlede inklusionsarbejde.

I evalueringen skal klasser, der modtager indsatsen sammenlignes med klasser, der ikke modtager indsatsen. Derfor vil klasserne fra den ene årgang være forsøgsklasser, og klasserne på den anden årgang vil være kontrolklasser. VIVE trækker lod mellem årgangene om, hvem der får indsatsen, og hvem der ikke gør.

Skolen skal udpege én ressourceperson fra hver forsøgsklasse, der vil modtage opkvalificering. Ressourcepersonen skal være en lærer eller pædagog, som har klassen i det daglige.

Skolen vil blive kompenseret med 39.000 kr. pr. forsøgsklasse, og 3.000 kr. pr. kontrolklasse. Det dækker fx vikarer i projektperioden, tidsforbrug til at udfylde spørgeskemaer, forberedelse og administration.

Opkvalificering af ressourcepersoner

VIA University College varetager udvikling og afprøvning af opkvalificeringen. Målet er at klæde en ressourceperson for klassen på til at kunne styrke de inkluderende fællesskaber. Fokus er på det sociale fællesskab og de sociale relationer i klassen – både i og uden for klasseværelset. Rationalet er, at elever med ADHD, ASF eller lignende vanskeligheder får nemmere ved at etablere sociale relationer og modtage undervisning, hvis de er en del af et inkluderende læringsmiljø, ligesom arbejdet med det inkluderende læringsmiljø også vil påvirke de resterende elever i klassen positivt.

Ressourcepersonerne bliver introduceret til en systematisk, helhedsorienteret tilgang, hvor de bliver undervist i, hvordan de kan igangsætte og bruge de nye pædagogiske og didaktiske tilgange i deres praksis.

Tilgangen bliver afprøvet i 200 skoleklasser og forløber i skoleåret 2018/19.

Evaluering

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd skal evaluere afprøvningen af den nye tilgang. VIVE vil indsamle data til evalueringen i skoleåret 2018/19 og vil offentliggøre den endelige evalueringsrapport i slutningen af 2019.

Spredning

Når afprøvning og evaluering er afsluttet, skal den nye viden spredes til alle skoler i landet. Først og fremmest vil yderligere 120 klasser få tilbud om gratis opkvalificering i efteråret 2019. Dette tilbud inkluderer dog ikke implementeringsstøtte. Dernæst vil resultaterne fra afprøvningen og evalueringen blive formidlet til skoleledere, skolechefer og til Undervisningsministeriets læringskonsulenter.

Dette vil ske gennem en samlet formidlingspjece, der henvender sig til skoler, en konference for skoleledere- og chefer samt en kursusdag for ministeriets læringskonsulenter. Derudover kan VIA og Metropol implementere den nye viden i deres efteruddannelsesforløb for lærere og pædagoger.

Formidlingspjecen vil blive offentliggjort i slutningen af 2019. En konference vil blive afholdt i begyndelsen af 2020.